Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané dle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) společností:

 • PURITE a.s.
 • IČ: 04548914
 • DIČ: CZ04548914

se sídlem: Praha 1, Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21096

e-mail: info@ayetoeco.cz

(dále jen „Prodávající“)

 1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „Kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.ayetoeco.cz (dále jen „Webové stránky“), jejímž předmětem je koupě zboží – ekologických čistících prostředků (dále jen „Zboží“) – nabízeného na Webových stránkách Prodávajícím (dále jen „Kupní smlouva“).

 2. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé Kupní smlouvy, což Kupující stvrzuje na Webových stránkách svým souhlasným prohlášením, resp. aktivním zaškrtnutím příslušného políčka „souhlasím s obsahem Všeobecných obchodních podmínek“. Odchylná ujednání od VOP mohou být mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně sjednána v Kupní smlouvě. V takovém případě mají odchylná ujednání Kupní smlouvy přednost před ujednáními obsaženými ve VOP.

 3. VOP mohou být Prodávajícím jednostranně měněny, přičemž změna VOP nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách. Kupující bere tuto skutečnost na vědomí a uzavřením Kupní smlouvy s Prodávajícím ji potvrzuje. Změnou VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé na základě předchozího, nezměněného znění VOP po dobu jejich účinnosti.

 4. Tyto VOP a Kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 5. Zpracování osobních údajů je upraveno samostatným dokumentem dostupným na Webových stránkách Prodávajícího – Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“).

II.

Informace o Zboží a cenách

 1. Informace o Zboží a jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny u jednotlivého Zboží v katalogu Webových stránek v sekci „Nakupovat“. Na Webových stránkách jsou u každého jednotlivého Zboží uvedeny ceny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle platných a účinných právních předpisů. Zobrazené ceny na Webových stránkách zůstávají v platnosti po celou dobu jejich zobrazení na Webových stránkách, přičemž platí, že pro Kupujícího je závazná cena Zboží potvrzená Prodávajícím v objednávce (dále jen „Cena“). Prodávající je oprávněn uzavřít Kupní smlouvu za zcela individuálních podmínek sjednaných s konkrétním Kupujícím. Prodávající je oprávněn Ceny Zboží jednostranně měnit s tím, že na Kupní smlouvy, které byly uzavřeny před takovou změnou, nebude mít tato změna vliv.

 2. Při tvorbě objednávky na Zboží jsou dále zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené na Webových stránkách platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky. Kupující bere na vědomí, že doručování Zboží mimo území České republiky je možné pouze na základě individuální dohody s Prodávajícím.

 3. Veškerá prezentace Zboží umístěná v katalogu Webových stránek je informativního charakteru. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku. Prodávající není povinen v odůvodněných případech (např. jedná-li se o Kupujícího, který dříve porušil Kupní smlouvu, VOP, či Zásady ochrany osobních údajů) uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.

 4. Případné slevy z Ceny nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.

 5. Informace o slevě z Ceny obsahuje informaci o nejnižší ceně Zboží, za kterou jej Prodávající nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy anebo od okamžiku, kdy začal Zboží nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je Zboží v prodeji dobu kratší než 30 dnů, případně v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li Prodávající slevu z ceny postupně. To neplatí pro zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo pro zboží s krátkou dobou spotřeby.

 6. Prodávající informuje kupující o skutečnosti, že spotřebitelské recenze (tj. hodnocení výrobku či služeb provedené zákazníkem – spotřebitelem) (dále jen „recenze“) umístěné na webu Prodávajícího jsou recenzemi skutečných zákazníků, kteří si dané Zboží zakoupil u Prodávajícího. Prodávající recenze zasílané jednotlivými zákazníky ověřuje buď (i) na základě čísla objednávky evidované Prodávajícím (s tím, že je rovněž ověřeno, že tato objednávka byla učiněna pro Zboží, kterého se daná recenze týká, anebo (ii) na základě registračních údajů Kupujícího, který si na webu založil zákaznický účet, s tím, že je rovněž ověřeno, že v historii objednávek v tomto zákaznickém účtu je objednávka na Zboží, kterého se daná recenze týká. Teprve následně po takovém ověření recenze prodávající tyto recenze umístí na svůj web, případně ke Zboží v prodejně.

III.

Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

 1. Kupující souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby (v příp. internetového nebo telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky).

 2. Kupující provádí objednávku Zboží vyplněním objednávkového formuláře. K uskutečnění objednávky je vždy třeba zvolit požadované Zboží, o jehož koupi má Kupující zájem, vyplnit všechny údaje požadované Prodávajícím v objednávce a u každé jednotlivé objednávky potvrdit souhlas s VOP a seznámení se se Zásadami ochrany osobních údajů a dle uvážení Kupujícího se zasíláním obchodních nabídek a zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, vše v platném a účinném znění ke dni vytvoření objednávky, a to zaškrtnutím příslušných políček (dále jen „Objednávka“).

 3. Vytvořením Objednávky na Webových stránkách Kupující vyjadřuje svůj souhlas a vůli uzavřít Kupní smlouvu na dodání vybraného Zboží do místa doručení uvedeného v Objednávce.

 4. Před finálním odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupující povinen pozorně zkontrolovat veškeré údaje uvedené v Objednávce. Objednávka obsahuje zejména údaje o (a) objednávaném Zboží a jeho množství, (b) Ceně Zboží včetně zvoleného způsobu úhrady Ceny za Zboží, (c) způsobu doručení Zboží a o nákladech spojených s doručením Zboží, (d) době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, půjde-li o opakovaný prodej zboží dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován a (e) platném a účinném znění VOP a Zásad ochrany osobních údajů ke dni vytvoření Objednávky. Není-li některý údaj vložený Kupujícím správný, Kupující se zavazuje na Webových stránkách upravit takový chybně zadaný údaj.

 5. Objednávku Kupující závazně potvrdí a odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené Kupujícím v Objednávce jsou Prodávajícím bez dalšího považovány za správné a úplné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky její obdržení Kupujícímu potvrdí automaticky generovanou elektronickou zprávou, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „E-mailová adresa Kupujícího“). Toto automatické potvrzení nelze považovat za akceptaci návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

 6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je vždy oprávněn v souvislosti s realizací Objednávky kontaktovat Kupujícího, a to prostřednictvím E-mailové adresy Kupujícího či telefonicky.

 7. Kupní smlouva je mezi Kupujícím a Prodávajícím závazně uzavřena výslovným potvrzením Objednávky Prodávajícím Kupujícímu, k němuž dojde odesláním potvrzení Prodávajícího na E-mailovou adresu Kupujícího. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že nedojde k uzavření Kupní smlouvy, nebude-li Objednávka potvrzena v souladu s tímto bodem VOP. Kupující bere na vědomí, že potvrzení Objednávky ve smyslu tohoto bodu VOP není totéž jako automatické potvrzení obdržení Objednávky Prodávajícím ve smyslu bodu 5 tohoto článku III VOP výše.

 8. V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto VOP.

 9. Všechny Objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit Objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit Objednávku písemně na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto VOP.

 10. Objednávku, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a/nebo není učiněna v souladu s těmito VOP, Prodávající není povinen akceptovat. Prodávající je podle svého uvážení oprávněn vyzvat Kupujícího k opravě či doplnění takové Objednávky, a to do pěti (5) dnů ode dne, kdy byla Kupujícímu výzva zaslána. Nebude-li taková Objednávka ve stanovené lhůtě opravena či doplněna, Prodávající k ní bude přistupovat jako by nebyla nikdy učiněna.

 11. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá objednané Zboží a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že objednané Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu Cenu Zboží.

 12. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je ve výjimečných případech oprávněn objednané Zboží Kupujícímu nedodat, a to především v případě výskytu technických chyb v rámci Webových stránek souvisejících se specifikací Zboží, Cenou Zboží, dostupností Zboží apod. Prodávající v takových výjimečných případech vrátí bezodkladně Kupujícímu Cenu Zboží, byla-li uhrazena.

IV.

Platební podmínky a dodání Zboží

Platební podmínky

 1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu Cenu Zboží včetně nákladů spojených s balením a dodáním Zboží. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se pod pojmem „Cena“ i náklady spojené s dodáním a balením Zboží.

 2. Cenu může Kupující uhradit jedním z níže uvedených způsobů zvolených Kupujícím v Objednávce:

  1. bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího;

  2. bezhotovostně platebními debetními či kreditními kartami prostřednictvím online bankovnictví;

  3. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay;

  4. platbou na dobírku při převzetí Zboží, a to buď v hotovosti nebo platební kartou.

 3. V případě bezhotovostní platby dle čl. IV. bodu 2 písm. a) VOP je závazek Kupujícího uhradit sjednanou Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. V případě bezhotovostní platby převodem na účet Prodávajícího se Kupující zavazuje realizaci platby provést na účet Prodávajícího uvedený Prodávajícím v potvrzení Objednávky ve smyslu čl. III. bodu 7 VOP a zadat při realizaci platby variabilní symbol, sloužící ke specifikaci Objednávky, uvedený v tomtéž potvrzení Objednávky. Cena je u všech bezhotovostních plateb dle čl. IV. bodu 2 písm. a) VOP splatná do pěti (5) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby dle čl. IV. bodu 2 písm. b) nebo c) VOP je závazek uhradit sjednanou Cenu splněn okamžikem řádné realizace platby Ceny přes online bankovnictví nebo přes platební bránu GoPay.

 4. V případě platby na dobírku (při převzetí Zboží) Kupující uhradí Cenu při převzetí Zboží, a to buď v hotovosti nebo platební kartou. Cena je při platbě na dobírku splatná právě při převzetí Zboží.

 5. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v případě prodlení se zaplacením Ceny je Prodávající oprávněn kdykoliv od prvního dne trvání takového prodlení od Kupní smlouvy odstoupit. Kupující bere na vědomí, že neuhradí-li Kupující Cenu zvoleným způsobem dle čl. IV. bod 3 písm. a) VOP do pěti (5) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy ve smyslu čl. III. bodu 9 VOP, Prodávající je oprávněn Objednávku Kupujícího automaticky stornovat. O odstoupení je Prodávající povinen Kupujícího informovat prostřednictvím E-mailové adresy Kupujícího.

 6. Prodávající ke každé zaplacené Objednávce Kupujícího v souladu s Kupní smlouvou vystaví daňový doklad – fakturu. Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení sjednané Ceny Kupujícím a pošle ji Kupujícímu elektronicky na E-mailovou adresu Kupujícího.

Dodání Zboží

 1. Zboží je Kupujícímu dodáno:

  1. na adresu určenou Kupujícím v Objednávce prostřednictvím přepravní společnosti PPL (dále jen "PPL"); nebo

  2. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou Kupující určil v Objednávce, resp. prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o. (dále jen „Zásilkovna“)

 2. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání Zboží.

 3. Náklady na dodání Zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí Zboží jsou uvedeny v Objednávce Kupujícího a v potvrzení Objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 4. Zboží bude Kupujícímu odesláno v případě bezhotovostních plateb dle čl. IV. bodu 2 písm. a), b) a c) VOP do pěti pracovních dnů od řádného přijetí celé Ceny v souladu s Kupní smlouvou a těmito VOP.

 5. Prodávající je na základě Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce a Kupující je povinen Zboží při jeho dodání řádně převzít. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 6. Při převzetí Zboží od PPL anebo Zásilkovny anebo Výdejny je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému Doručovateli anebo Výdejně a zároveň s ním sepsat zápis o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku převzít. Další práva a povinnosti související s přepravou a dodáním Zboží mohou být stanoveny v rámci podmínek spolupráce s PPL anebo Zásilkovnou. Všeobecné obchodní podmínky Zásilkovny jsou k dispozici na následující webové adrese https://www.zasilkovna.cz/dokumenty-pro-partnery. Všeobecné obchodní podmínky PPL jsou k dispozici na následující webové adrese https://www.ppl.cz/dokumenty/obchodni-podminky.

 7. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé Ceny, nejdříve však převzetím Zboží.

 8. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil.

V.

Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Kupující, jež uzavřel Kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jakožto spotřebitel, má právo od Kupní smlouvy odstoupit.

 2. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy činí 14 dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme Zboží, nebo Kupující převezme: (a) poslední kus zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně; (b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo (c) první dodávku zboží dle Kupní smlouvy, je-li v Kupní smlouvě ujednána jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží po ujednanou dobu. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže, mimo jiné, odstoupit od smlouvy:

  1. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co Kupující zapečetěný obal porušil

  2. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 3. Kupující je rovněž oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v dalších případech předvídaných občanským zákoníkem, zejména z důvodu podle § 2159a občanského zákoníku; je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Kupní smlouvy anebo Kupující sdělil Prodávajícímu před uzavřením Kupní smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné; § 1980 se nepoužije. Pokud Kupující od Kupní smlouvy, pak Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu všechna peněžitá plnění, která Kupující podle Kupní smlouvy uhradil.

 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující odeslat oznámení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od Kupní smlouvy.

 5. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od Kupní smlouvy zveřejněný Prodávajícím na Webových stránkách Prodávajícího. Odstoupení od Kupní smlouvy zašle Kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto VOP. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy. Kupující však může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu.

 6. V případě řádného odstoupení od Kupní smlouvy Kupní smlouva zaniká a Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy. Lhůta je zachována, pokud Kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Tímto Prodávající informuje Kupujícího ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku.

 7. Prodávající vrátí Kupujícímu uhrazenou Cenu bezhotovostním převodem na účet určený Kupujícím bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného Zboží, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne řádného odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit Cenu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí, nebo než prokáže, že Zboží Prodávajícímu již odeslal.

 8. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zboží, které má být Prodávajícímu vráceno nesmí být poškozeno a nesmí jevit známky opotřebení a/nebo používání. Kupující v souladu s § 1833 občanského zákoníku odpovídá Prodávajícímu za jakékoliv snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Ceny.

 9. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží přerušil výrobu nebo dovoz Zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím E-mailové adresy Kupujícího a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, a to způsobem určeným Kupujícím, zpravidla bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený Kupujícím v Objednávce.

VI.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Prodávající zodpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal,

  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

  2. je vhodné k účelu, pro který jej Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a

  3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností,

  1. je Zboží vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

  2. Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

  3. je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a

  4. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

 4. Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vady.

 5. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud

  1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil na své náklady řádně a včas,

  2. se vada projeví opakovaně,

  3. je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo

  4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

 7. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání věci.

 8. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Právo z vadného plnění v souladu s ust. § 2167 občanského zákoníku Kupujícímu nenáleží (i) pokud vadu Zboží sám způsobil, (ii) v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

 9. Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese Revoluční 1144, 794 01 Krnov. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je však Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o vyřízení reklamace, tj. o tom, kdy Kupující právo uplatnil, o obsahu reklamace, o požadovaném způsobu vyřízení reklamace, dále o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění k zamítnutí reklamace a kontaktní údaje Kupujícího. O vyřízení reklamace je Kupující informován telefonicky, SMS zprávou nebo zasláním e-mailové zprávy na E-mailovou adresu Kupujícího.

 10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem Kupní smlouvy poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je Kupující požadoval.

 11. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu , v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

 12. Volba způsobu vyřešení reklamace náleží Kupujícímu.

VII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto VOP. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

VIII.

Osobní údaje

 1. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje Kupujícího sdělené mu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osobních údajů (GDPR). Veškeré informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů Kupujícího Prodávajícím jsou Prodávajícím uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, oddělení́ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) se sídlem, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

 3. Všechna práva k Webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání Webových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové stránky a užívat Webové stránky nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením či účelem.

 5. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude se takový účinek vztahovat pouze na dotčené ustanovení a pouze v rozsahu takové neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti, bez toho, že by mělo jakýkoli vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VOP či Kupní smlouvy platným, účinným a vymahatelným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl smluvních stran nebyl takovou změnou VOP či Kupní smlouvy dotčen nebo byl dotčen v co nejmenší míře.

 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 7. Kupující učiněním Objednávky a zaškrtnutím příslušného políčka v Objednávce prohlašuje, že si tyto VOP řádně přečetl, považuje je za srozumitelné a v celém rozsahu akceptovatelné a přiměřené.

 8. Přílohou VOP je vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.01.2023

PURITE a.s.