Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) je společnost PURITE a.s., IČO: 045 48 914, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21096 (dále jen: „Správce“). Na Správce se lze obrátit e-mailem na adresu info@ayetoeco.cz nebo písemně či osobně na výše uvedenou adresu sídla.

2. Těmito zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, jak jsou údaje zpracovány a dále užívány, navštívíte-li webové stránky provozované Správcem na internetové adrese: www.ayetoeco.cz (dále jen „Webové stránky“), objednáte-li zboží nabízené na Webových stránkách, resp. uzavřete-li s námi kupní smlouvu na takovéto zboží (dále jen „Kupní smlouva“), využijete-li některou z funkcí naší Webové stránky, anebo v případě, že nás kontaktujete prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese: info@ayetoeco.cz

3. Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, přičemž největší důraz klademe na bezpečí Vašich osobních údajů.

4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, která je označována jako subjekt údajů; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává především ty Vámi sdělené údaje, které slouží k realizaci Vašich objednávek na Webových stránkách, resp. k uzavření Kupní smlouvy, ale i některé další údaje, které pro Vás chceme v těchto Zásadách přiblížit.

Osobní údaje, které nám poskytnete přímo Vy sami

1. Osobní údaje nám poskytujete primárně Vy sami, a to zejména pro účely plnění Kupní smlouvy.

2. Takovými údaji jsou zejména jméno a příjmení fyzické osoby, adresa bydliště, e-mailové a telefonické spojení. V tomto případě se jedná o osobní údaje nutné proto, abychom mohli Vaši objednávku vyřídit a Kupní smlouvu řádně plnit. Jejich zpracování je proto nezbytným předpokladem pro uzavření a plnění závazků z Kupní smlouvy.

3. Pokud nám k tomu udělíte předchozí souhlas, mohou být Vaše osobní údaje použity rovněž pro marketingové účely k zasílání marketingových informací a obchodních sdělení. Na Webových stránkách se dále můžete přihlásit k odebírání newsletteru, který Vám bude zasílán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Z odebírání takovýchto informací a newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit. Pro tyto účely můžete využít i kterýkoliv z kontaktních údajů Správce uvedených v těchto Zásadách v čl. I bodu 1.

4. Pokud nám na základě Vašeho uvážení poskytnete jakékoliv další údaje v rámci naší vzájemné komunikace, například prostřednictvím telefonických hovorů či osobně, budou takové osobní údaje v nezbytném rozsahu taktéž zpracovávány, a to vždy s plným respektováním Vašich práv plynoucích z příslušných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

5. V případě, že při využití jakýchkoliv funkcí našich Webových stránek současně budete sdělovat osobní údaje třetích osob, tj. zejména jejich emailovou adresu, odpovídáte plně za to, že takovéto osobní údaje byly získány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a obecně závaznými právními předpisy a že k jejich užití daným způsobem a jejich předání máte udělen řádně předchozí souhlas takovéto třetí osoby. V opačném případě za případné porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů ponesete plnou odpovědnost.

 

Osobní údaje, které získáváme během návštěvy Webových stránek

6. Pro účely zlepšení efektivnosti, bezpečnosti a kvality námi poskytovaných služeb mohou být na Webových stránkách užity různé technologie, za pomoci kterých dochází ke sběru a ukládání údajů. Takto získané údaje slouží k analytickým a statistickým účelům, analýze preferencí návštěvníků Webových stránek a ke všeobecnému zobrazení vhodného obsahu. Patří mezi ně především IP adresa, informace o Vašem přístupu na Webovou stránku a o chování na našich Webových stránkách, zvycích a preferencích, o proklicích, o prohlížeči a o operačním systému a využitém zařízení pro návštěvu našich Webových stránek. 

7. Je však třeba zmínit, že takovéto informace jsou anonymizované. Na jejich základě není možné zjistit údaje o Vás, jakožto konkrétní osobě, a proto nedochází k automatickému rozhodování, včetně profilování. 

8. Na našich Webových stránkách používáme tzv. cookies, tj. krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Více detailů o používání cookies na našich Webových stránkách naleznete v samostatném dokumentu dostupném na [*]. 

 

Údaje získané z jiných zdrojů

9. Osobní údaje můžeme získávat i z dalších oprávněných zdrojů, kterými jsou především údaje získané od našich obchodních partnerů. Takto získané údaje slouží především pro marketingové a statistické účely. 

10. Nutno zdůraznit, že pokud nám bude chtít některý z našich osobních partnerů předat Vaše osobní údaje, musíte o tom být předem informováni. K předání tudíž rozhodně nebude docházet bez Vašeho vědomí.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Pokud není v těchto Zásadách pro konkrétní případ uvedeno výslovně jinak, poskytování Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout.

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 • plnění Kupní smlouvy uzavřené mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů;
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely realizace přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletteru) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • ochrana práv a oprávněných zájmů Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (např. údaje získané automaticky při návštěvě internetového obchodu nám pomáhají k zajišťování a zvyšování ochrany internetového obchodu a současně k zajištění jeho funkčnosti);
 • plnění právních povinností Správce, které vyplývají z příslušných právních předpisů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, tj. z plnění Kupní smlouvy; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění Kupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné Kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a newsletteru a činění dalších marketingových aktivit, vždy na základě Vámi uděleného souhlasu,
 • vyřízení Vašich požadavků (servis pro zákazníky) – bez údajů Vámi k tomu poskytnutými bychom nebyli schopni Vaše dotazy či požadavky vyřídit,
 • oprávněné zájmy Správce – jedná se zpravidla o zpracování osobních údajů z administrativních, provozních, bezpečnostních, nebo jiných důvodů,
 • plnění právních povinností Správce.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 10-ti let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu.

2. V ostatních případech (kdy jsou osobní údaje poskytnuty z jiného důvodu) vyplývá doba zpracovávání a uchovávání z konkrétního účelu zpracování anebo je výslovně stanovena příslušnými právními předpisy. 

3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže, nezíská-li Váš souhlas s jejich dalším zpracováním. 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)

1. Správce dbá na to, aby bylo s Vašimi údaji zacházeno s náležitou péčí. 

2. Některé námi zpracovávané osobní údaje můžeme předat osobám mimo Správce v souvislosti s jejich zpracováním pro výše uvedené účely, vždy však jen pokud je jejich předání skutečně nezbytné.

3. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě učiněné objednávky, resp. uzavřené Kupní smlouvy;
 • zajišťující služby provozování Webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním Webových stránek;
 • zajišťující marketingové služby.

4. Příjemci osobních údajů mohou dále být státní nebo nadstátní dozorové, regulační či donucovací orgány nebo soudy, to však pouze v případě, že je Správce k takovému předání povinen v mezích obecně závazných právních předpisů. 

5. Správce může předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci výhradně za účelem poskytnutí podkladů poskytovatelům jím objednaných mailingových služeb či cloudových služeb. 

6. Předání Vašich osobních údajů třetí osobě nezbavuje Správce odpovědnosti za zákonnost jejich zpracování v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Příjemci osobních údajů jsou povinni tyto údaje zpracovávat pouze v souladu s přesnými pokyny Správce a pouze pro Správcem stanovené účely. V opačném případě Vás Správce o takovém předání informuje a v případě potřeby Vás požádá o udělení souhlasu.

 

VI. Vaše práva

1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte v souladu s příslušnými právními předpisy níže uvedená práva, která samozřejmě plně respektujeme a při jejich uplatňování se Vám budeme snažit vyjít vstříc v maximální možné míře:

2. Za podmínek stanovených zejména v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů máte zejména právo na:

 • opravu a doplnění osobních údajů – pro opravu osobních údajů či doplnění nás můžete kdykoliv kontaktovat na emailové adrese info@ayetoeco.cz
 • přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti a při splnění předpisy stanovených podmínek máte právo na přístup k informacím týkajícím se Vašich osobních údajů, které my jakožto Správce zpracováváme;
 • odvolání souhlasu a výmaz osobních údajů – svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím emailové zprávy zaslané na adresu info@ayetoeco.cz anebo na adrese sídla Správce, a to aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, a my Vaše osobní údaje vymažeme. Údaje budou vymazány i v dalších případech v souladu s příslušnými právními předpisy. Takové právo však nelze chápat absolutně a je třeba přihlédnout k předpokladům stanoveným příslušnými právními předpisy. Takový postup se nemůže týkat údajů, které Správce potřebuje ke splnění zákonných povinností;
 • právo na vznesení námitky – jedná-li se o případ, kdy osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování při naplnění právními předpisy předpokladů vznést námitku na emailové adrese info@ayetoeco.cz či na adrese sídla Správce;
 • právo na přenositelnost osobních údajů – máte právo od nás, jakožto Správce Vašich osobních údajů, získat všechny o Vás zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a dále máte s tím související právo je v takto získané podobě předat jinému správci;
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování – máte právo na to, nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, které pro Vás má právní účinky, nebo které se Vás obdobným způsobem významně dotýká;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů – v určitých právními předpisy předvídaných případech máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly vynechány z dalšího zpracování.

3. Pokud budete mít dojem, že s Vašimi osobními údaji zacházíme v rozporu s příslušnými právními předpisy, můžete se na nás kdykoliv obrátit se žádostí o vysvětlení, případně se žádostí o odstranění vzniklého nesouladného stavu či se žádostí o omezení zpracování osobních údajů. Pro tyto účely můžete využít kterýkoliv z kontaktních údajů uvedený v těchto Zásadách v čl. I bodu 1. Rovněž máte právo se kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje naleznete na https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10. Budeme však rádi, pokud budete záležitost řešit nejprve s námi.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů a dodržuje veškeré povinnosti stanovené mu obecně závaznými právními předpisy. Taková opatření budou podle potřeby revidována a aktualizována.

2. Správce zpracovává osobní údaje manuálně i v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem a vede evidenci veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

3. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména omezení přístupu jen na pověřené a proškolené administrátory e-shopu a zabezpečení přístupu hesly. Správce neukládá osobní údaje v listinné podobě.

4. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

5. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 01.03.2022, přičemž Vám budou kdykoliv k dispozici na internetové adrese https://ayetoeco.cz/pages/zasady-ochrany-osobnich-udaju

 

 

PURITE a.s.